SA 8000 Standardı

SA 8000 Standardı

TOPKAPI IPLIK FİRMAMIZIN SA8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDINA SAHIP OLAN AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ İLK İPLİK FABRİKASI OLDUĞUNU BILIYOR MUYDUNUZ?

SA8000 İŞGÖRENLERİN TEMEL İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASINI İÇERMEKTEDİR. BU KAPSAMDA SA8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDINI VE TEMEL FAKTÖRLERİNİ SİZ DEĞERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ:

SA8000 de işletmeler çalışanlarına değer vermeli ve onların kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmalıdır.

İşgörenler, iş ortamlarındaki her tür tehlikelere karşı önlem alınmış, yasalara uyulan, faaliyetlerin prosedürler ile tanımlandığı ve bunlara uyulduğu, görev tanımlarının açıkça belirtildiği, kendilerini temsil ve ifade edebilecekleri, temiz ve uygun bir iş ortamında çalışmak isterler. Bunlar işveren tarafından sağlandıktan ve iyileştirildikten sonra, çalışanların motive olmasına yönelik ilk adımlar atılmış olacaktır. Çalışanların motive edilmesi ile örgütsel bağlılıkları ve iş doyumları da artacaktır.

Çalışanlar için İş Yaşam Kalitesini en iyi açıklayan faktörler; ücret hakkı ile sağlık ve güvenlik değişkenleridir. Sosyal sorumluluğa etki eden bu faktörlerin iyileştirilmesi aynı zamanda İş Yaşam Kalitesini de arttıracaktır.

Sosyal Sorumluluk standartlarındaki temel amaçlardan biri de hesap verilebilirlik ve şeffaflıktır.

İş yaşam kalitesinin en önemli boyutlarından biri de çalışanların düşüncelerini ve görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesidir. İşletmeler işgörenlerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamalı, gerekli kaynak ve işgörenlerin kararlara katılımını sağlamalı, işgörenlerin kendilerini işletmeye ait hissetmeleri ve işlerinden doyum sağlamaları için gerekli faaliyetleri yerine getirmelidir. Böylelikle hem SA8000 Standardının gerekliliklerini karşılamış hem de işyaşam kalitesini arttırmış olacaktır. Bu sayede yapı içerisinde ve dışarısında, mükemmelliğe gidiş yolunda önemli bir yol kat edebilecektir.

SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardının Faktörleri;

1- Sağlık ve Güvenlik (tehlikelerin ve risklerin analizi ve önlem alınması, çalışma ortamı ve gerekli kaynakların sağlanması, eğitim verilmesi, kullanım alanlarının uygunluğu)

2- Çalışma Hakları ve Koşulları (yasal örgütlenmelerin şirket tarafından desteklenmesi, çalışma saati, fazla mesai (sürekli fazla mesai yapan diğerine göre daha az iş kazası ve hata yapar), her işgörenin kendini temsil etme yada temsil edilme hakkı bulunması, istek ve şikayetler için yönetim ile iletişim kurabilme.

3- Ücret Hakları (disiplin uygulaması olarak ücretten kesinti yapılmaması, çalışma için duygusal baskı yapılmaması, ücretin temel ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması, sendikal faaliyetlerin engellenmemesi)

4- Çocuk İşgören (yasalar ile belirlenen yaş ve iş eşlemi dışında özellikle ağır işlerde 15 yaşın altında işgören çalıştırılmaması)

5- Disiplin Uygulamaları (kesinlikle yasalar ve insan haklarına aykırı olan, ve fiziksel ceza uygulanmaması) ve ayrımcılık (ırk,din, cinsiyet vb)

6- f- Baskı Altında Çalıştırma (çalışan personelin veya çalışmaya başlayacak olan personelin hiç bir şekilde baskı, zor kullanma veya işe başlarken bağlayıcı bir kayıtla, maddi olarak bir gerekçe ile işe alımlar yaptırılamaz.)

7- Ayrımcılık (İşe alımlarda veya çalışma ortamı içersinde çalışanlara yönelik iyileştirme, eğitim, terfi etme, işten çıkarma veya emeklilik gibi konularda ırk, sosyal sınıf, milliyet, din, sakatlık, cins, cinsel tercih, birlik üyeliği, politik görüş veya yaş gibi ayrımlara müsade etmemektedir. Ayrıca yine yukardaki mevzular dahilinde taciz, zorlayıcı veya istismar edici davranışlara müsaade etmemektedir.)

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Topkapı İplik üretim ve yönetim sistemlerinin her aşamasında çalışanları ile birlikte hareket eden çalışan odaklı global ilkeler ve sözleşmeleri de kabul etmiştir.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

Topkapı İplik çocuk işçiliğini destekleyecek hiç bir doküman içermemekte olup işe alımlarda standardın gerekliliği olan şartları yerine getirmektedir. Çocuk ve Genç İşçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edeceğini, eğitim yaşından küçük çocuk işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın geçerli yasal zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

Sözleşme ile bağlanmış, borçlandırılmış, kaçak, hükümlü, yabancı işçi (çalışma izni olmayan) zorla veya isteksiz işçi çalıştırmamayı, fazla mesaili çalışmalarda gönüllülük esasına uymayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını işyerinde desteklemeyi, tüm faaliyetlere katılmayı, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, iş kazalarını önlemeyi ve her türlü önleyici çalışmayı yapmayı, çalışanların İş Sağlığı Güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanlarının sağlıklarını ön planda tutan çalışma sistemi ile çalışanlarını sürekli eğiten ve kontrol eden bir yaklaşımla,

Sendikalaşma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Çalışanların Sendikalaşmasına ve Sendikal faaliyetlere katılma haklarına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışan personellerinin ırk, renk, din, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, ve cinsiyet ayrımına vb. göre değil, yetkinliğine ve iş yapabilme kabiliyeti becerileri göz önüne alınarak çalıştırmayı, ücretlendirmeyi, işten çıkarmayı, disiplin uygulamalarını bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

Disiplin Uygulamaları

Tüm çalışanlara onurlu ve saygılı olarak davranmayı, sözlü, fiziksel, psikolojik taciz ve kötü muamelede bulunmamayı,

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri, geçerli yasalara ve endüstri standartlarına uygun olacaktır. Her halükarda, işçiler düzenli olarak haftada 45 saatten fazla çalıştırılmayacak ve vardiyalı çalışanlar için her 6 günlük süre için en az bir gün izin verilecektir. Fazla mesai isteğe bağlı olacak, haftada 6 saati geçmeyecek, düzenli olarak talep edilmeyecek ve her zaman müşteri ve sendika sözleşmesine uygun olmasını sağlamayı,

Ücret ve Ödemeler

Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve sosyal haklar, en azından yasal veya sektörel asgari standartları karşılayacak ve her zaman işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamayı, asgari ücret altında işçi istihdam etmemeyi, çalışanların toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş sosyal hak ve yardımları sağlamayı,

Çevrenin Korunması

Yürürlükte olan çevre mevzuatına uyulması Iso 14001 Çevre yönetim sistemi kapsamında çevre boyutlarının ve etkilerinin azaltılması için çalışmaların yapılması ve kaynağında önleme ve azaltma Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji, su ve diğer doğal kaynakların verimli kullanılmasını ile çevreye olan etkimizin minimize edilmesi,

Tedarikçi Değerlendirmeleri ve Denetimleri

Satınalma birimi tarafından Ürün/Hizmet alımı yapılan Tedarikçilerimizin Sosyal Uygunluk denetimlerini yapmayı, sonuçları formlar ile izlemeye ve Sosyal uygunluk seviyelerini arttırmayı,

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Iso 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kapsamında hiçbir şekilde Rüşvet, Dolandırıcılık ve Yolsuzluğa müsaade etmemeyi,

Yönetim Sistemi

Sosyal uygunluk yönetim sistemi, Iso 45001 İş Sağlığı ve güvenliği, Iso 14001 Çevre Yönetim sistemleri ve ILO Uluslararası Çalışma Örgütleri Standartlarınıda ile yürürlükteki kanun ve yönetmelikler, müşterilerin işletmelerde işyeri davranış taleplerine ve kurallarına, gönüllü olarak uygulanan (SA 8000 / 2014) Yönetim Sistemi Standardını Topkapı İpliğe uygun yönetim sisteminde yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi üst yönetim olarak taahhüt eder.

Mutlu İnsan – Sosyal Toplum – Yaşanır Dünya

http://www.sa-intl.org/