Yönetim Politikamız

Yönetim Politikamız

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

1- Sınırlar ile kısıtlanmış veya zor kullanılmış iş gücü kullanmadığımızı taahhüt ederiz. Hiçbir çalışanımız zorla veya mecburen ceza, misilleme yada borç geri ödemesi amacı ile çalıştırılmaya zorlanamaz.

2- Irk, ulusal ya da sosyal köken, kast, doğum, din, maluliyet, cinsiyet, cinsel tercih, ailevi sorumluluklar, medeni hal, birlik üyeliği, siyasi, görüş, yaş ya da ayrımcılık doğurabilecek olan diğer nedenlerden dolayı işe alma, ücretlendirme, eğitim hakları, terfi, azletme ya da emeklilik hususlarında ayrımcılık gözetmeyecek ya da bunu desteklemeyeceğiz.

3- Kanun ile belirtilen koşullar çerçevesinde çocuk işçi çalıştırmayacak veya çocuk işçi çalıştırılmasını desteklemeyeceğimizi taahhüt ederiz. Yalnızca 18 yaşın üzerinde ve sorunlu eğitim çağının üzerinde olanlar işe alınır.

4- Tüm çalışanlarımızın sendika ve toplu sözleşme haklarının bulunduğunu taahüt ederiz. Çalışanlarımızın aralarında seçecekleri temsilci ile bütün çalışma alanları içerisinde kendilerini temsil etme hakları konusunda he hangi bir ayrımcılıkta bulunulmayacaktır.

5- Çalışanlar sendika ve ticari birliklerin faaliyetleri için olumlu yaklaşımda bulunmayı kabul ve taahhüt ederler ve bunların organizasyonel faaliyetleri için açık davranışta bulunurlar.

6- Personelimizin geçim ücreti hakkını gözetecek ve normal çalışma haftası için ödenen ücretlerin her durumda en azından yasal ya da endüstriyel minimum standartları karşılamasını ve personelin esas ihtiyaçlarını ve ihtiyari harcamalarının belirli düzeyde karşılanmasını sağlayacak düzeyde olmasını sağlayacağız.

7- Firmamız, ücret kesintilerinin disiplin amaçlarına yönelik olarak yapılmamasını sağlayacaktır. Firmamız, personel ücretleri ve yan ödemelerine ilişkin düzenlemelerin çalışanlarımıza her bir ödeme dönemine ilişkin olarak açık ve düzenli bir şekilde yazılı olarak sunulmasını sağlamaktadır.

8- Çalışma saatleri ve resmi tatiller konusunda geçerli kanunlara ve endüstri standartlarına uyacaktır. Normal çalışma haftası –mesai saatleri dışında- kanunda öngörüldüğü şekilde olacaktır; ancak bu süre, 45 saati aşmayacaktır. Personele, her altı günlük ardıl çalışma gününün ardından en azından bir buçuk dinlenme günü verilecektir. Tüm mesailer, gönüllülük esasına dayanacaktır, haftalık 6 saati aşmayacaktır ya da düzenli olarak talep edilmeyecektir.

9- Güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlanacak ve en iyi iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sağlanacak ve çalışanlar işleri ile ilgili tehlike ve riskleri için farkındalıkları sağlanacaktır. Çalışanlara fiziksel veya sözlü taciz yada benzeri ceza ve disiplin yöntemleri veya gözdağı vermek kesinlikle yasaklanmıştır.

10- Genç işçi çalıştırma tanımına uygun koşullarda çalıştırıldığı tespit edilen genç çalışanların tazmini için politikalar ve yazılı prosedürler geliştirecek, belgelendirecek, uygulamaya koyacak ve bunları personele ve diğer ilgili taraflara etkili şekilde iletecektir ve yukarıda belirtilen gençlik çağını geçene dek söz konusu gençlerin okula gitmeleri ve devam etmelerini sağlamak için yeterli mali ve diğer desteği sağlayacaktır.

11- Yönetim Politikamız ve iç prosedürlerimiz açık ve tüm çalışanlarımız tarafında ulaşılabilirdir. Çalışanlarımız iç prosedürler hakkında düzenli eğitimler almak zorundadır.